Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hotel Vé


1. Algemeen

 • Deze verkoopsvoorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke schriftelijk bevestigde overeenkomst tussen de gast en hotel Vé.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.


2. Bevestigingen

 •  De reservatie is pas definitief als de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen betaald zijn of als er een credit card nummer werd bezorgd ter garantie van de reservering.


3. Voorschot en waarborg

 • Het is het hotel toegelaten de gast een voorschot en/of waarborgsommen te vragen.

 

 • Indien de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn zal het evenementencontract van rechtswege, zonder ingebrekestelling, als éénzijdig verbroken gelden ten laste van de klant.


4. Wijzigingen van het aantal deelnemers of
annulering van een gereserveerd evenement door de gast

Wijziging aantal deelnemers:

 • Elke wijziging van het aantal deelnemers van een gereserveerd evenement moet schriftelijk worden medegedeeld aan het hotel, meer dan 3 dagen voor aanvang.
 • Bij een wijziging van het aantal deelnemers niet overeenkomstig met het art. 4.1 zal het oorspronkelijk aantal geboekte deelnemers of het actueel aanwezige aantal worden aangerekend, afhankelijk van welk aantal het grootste is.


Annulering:

 • Indien u kamers annuleert langer dan 7 dagen voor het evenement, dan kan dit kosteloos. Indien u meer dan 3 kamers annuleert tussen 7 dagen en 1 dag voor het evenement, betaalt u 50% annuleringskosten. Indien u minder kamers annuleert tussen 7 dagen en 1 dag voor het evenement, kan dit kosteloos.
 • Indien u kamers annuleert na 16 uur de dag voor aankomst, betaalt u 100% annuleringskosten.

5. Extra kosten

 • Alle maaltijden, dranken of andere diensten die niet in de overeenkomst vermeld staan worden door het hotel aan de gast aangerekend, tenzij het hotel schriftelijk op de hoogte werd gebracht dat deze kosten individueel met de deelnemers moesten afgerekend worden.


6. Verantwoordelijkheden

 • De gast zal het hotel verzekeren tegen iedere eis tot schadevergoeding door derden ingeval deze schade werd toegebracht door de deelnemer(s) aan zijn evenement.
 • De gast is eveneens aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het hotel of zijn personeel, door de deelnemer(s) aan zijn evenement.

7. Betaling

 • Alle facturen van hotel Vé zij contant betaalbaar op het adres van het hotel, zonder korting, bij ontvangst van de factuur. In geval de factuur niet betaald wordt op de vervaldag (15e dag na factuurdatum), zal zonder voorafgaande ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met de inningskosten ten bedrage van 10% van het factuurbedrag en verwijlinteresten van 10%.

8. Rechtspraak

 • Elke betwisting aangaande onze facturen valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Mechelen.


9. Huisdieren

 • Huisdieren zijn niet toegelaten in Hotel Vé.